Vägskyddsanläggningar

BUES 2000

BUES 2000, som är en förkortning av ”Bahnübergangssicherung 2000”, är en helt elektronisk vägskyddsanläggning från den tyska firman Scheidt & Bachmann. På 1980-talet sände Vejdirektoratet, med konsulentassistans från Rosenfelt & West Engineering A/S, ett utbud på utveckling av en ny fullelektronisk styrenhet till en vägskyddsanläggning. Inspirerad av detta utbud började Scheidt & Bachmann utvecklingen av BUES 2000-systemet. BUES 2000 godkändes för användning i Tyskland och Danmark 1997. Sedan dess har omkring 350 anläggningar installerats i Danmark, och omkring 3.000 totalt i hela Europa.

Tack vare denna bakgrund är Rosenfelt & West Engineering A/S återförhandlare av utrustning från Scheidt & Bachmann när det gäller vägskyddsanläggningar. Vi har också specialister som kan projektera och validera anläggningarna. Rosenfelt & West Engineering A/S är i en mycket tät dialog med producenten. Detta borgar för att vi alltid har den nyaste kunskapen på området. Vi deltar också i kurser, och liknande, när så krävs. Detta gäller såväl projektörer, montörer, etc.  

Styresystem-med-tekst

Koncept

BUES 2000-systemet använder ett speciellt utvecklat ”multicomputersystem”. Systemet är underuppdelat i nivåer och moduler. Anläggningen är uppbyggd i två parallella system. De övervakar konstant varandra och rapporterar om det ena delsystemet inte fungerar korrekt, eller om bägge inte kommer fram till samma resultat. Kommunikationen mellan delsystemen är på samma sätt uppbyggd redundant, med dubbelt bus-system (CAN-bus). Systemet innehåller sex så kallade processorsmoduler, som två och två utför var sin del i den software, som tillsammans utgör det kompletta systemet. Softwaren är uppdelat i tre moduler. En är relaterad till rälsvända objekt, en är relaterat till vägvända objekt, och en modul är en central (styrande) del. Systemet är ett certifierat SIL 4-system jfr. IEC/EN 50129.

BUES2000 anlæg, et skab med diagnose PC øverst og moduler nedenunder

Teknisk design av styrenhet

BUES 2000-styrenheten byggs in i 19”-ställ. Precis som att det konceptmässigt är på tre nivåer, är det också så fysiskt i stället (se bilden till höger). Överst sitter diagnos-PC:n, där man kan se loggar, fel och anläggningens aktuella tillstånd. Loggningen av anläggningens funktion är till stor hjälp vid felsökning eller eventuella olyckor. Diagnosinformationer kan eventuellt sändas via standard TCP/IP-nätverk till annan plats.

I mitten finns tre set med var sina två modulprocessorer, som styr rälsvända objekt, vägvända objekt samt den centrala styrningen av plankorsningen som helhet.

Nederst sitter de kort som styr de utvändiga objekten och därmed utgör snittytan mellan styrenhetens centrala nivå (modulprocessorerna) och de utvändiga objekt som signaler, bomdriv, väglyktor, etc.

Konfigurering

BUES 2000-styrenheten kan konfigureras och bestyckas, så att den kan styra alla konfigureringar av de plankorsningar som förekommer i Danmark. Däribland kan nämnas:

 • Blinkljusanläggning, halvbomanläggning, helbomanläggning och långbomanläggning
 • Upp till 32 vägsignaler
 • Upp till 16 bomdriv med tillhörande bomlyktor
 • Detektorutrustning för vägtrafik
 • Snittyta till gatusignalanläggning
 • Snittyta till vägskyddsanläggning (E80, Sicas, 1953/54 mfl.)
 • Enkelspår och dubbelspår
 • Släck-, tänd- och rapporteringsställen per spår och per riktning
 • Upp till 16 trafik- och oordningssignaler, riktnings- och spårspecifika
 • Kontrollboxar, B1 og B2 mv.
 • Jordfelsdetektor/batterikontroll/nätverkskontroll, etc.

Styrenhet och tillhörande yttre objekt kan användas på elektrifierade sträckningar, såväl AC som DC.

Eksempler

Exempel på utvändiga objekt

LED-panel til montering i overkørselsanlæg

Vägsignaler

Vägsignaler utrustas antingen med glödlampor med glödtråd (30V 40W/40W) eller med LED-paneler. Vid användning av LED-paneler, förlängs CAN-bussen från styrenheten helt ut till vägsignalerna, varmed enheten kan styras och övervakas.

Bomdrev med navnemærkat på de forskellige dele: Kugleledshoved, stempelstang, arbejdscylinder, oliebeholder, drejeventil, pumpe, trinmotor, asynkronmotor, hovedkontakt, hse-bg

Bomdriv

Bomdriv levereras i flera versioner. Först och främst mekaniska, renoverade driv från dåvarande DSI, men också hydrauliska driv från Scheidt & Bachmann kan användas.

Tænde og slukkesløjfer ved monteret ved jernbaneskinne

Tänd- och släckströmbrytare

För automatisk tändning och släckning vid plankorsningen används mest induktiva strömbrytare, FSSB, från Scheidt & Bachmann. Den stora fördelen med detta system, jämfört med tidigare använda spårisoleringar, är den ringa känsligheten för väder, fukt och tågens utrustning med magnetbromsar, etc.

Teknisk tegning af banesignal

Bansignaler

Vägsignaler utrustas antingen med glödlampor med glödtråd (30V 15W/15W) eller med LED-paneler.